• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Podpora a dotácie
  • 30.SEPTEMBER 2019

Ako sa plní akčný plán rozvoja elektromobility?

Od schválenia Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike v marci tohto roku už ubehlo viac ako šesť mesiacov. Ako sa darí napĺňať rezortom 15 schválených opatrení? Pri hodnotení si pomôžeme symbolmi semafora.

1. Zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu

Realizuje sa priebežne na úrovni ministerstiev a orgánov štátnej správy o čom svedčí fakt, že téma elektromobility sa objavuje v návrhoch strategických národných ako aj podporných dokumentoch.

2. Kontinuita priamej podpory na používanie nízko emisných vozidiel

Práve prebieha legislatívny proces novelizácie zákona č. 71/2013 Z. z., ktorá umožní vyhlásiť výzvu na nákup elektrických vozidiel. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je začiatok decembra 2019, predpokladaná výška rozpočtu: 5 mil. €. Bližšie informácie zverejní MH SR mesiac pred vyhlásením výzvy

3. Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry

Práve prebieha 1. kolo výzvy MH SR na budovanie nabíjacích staníc pre obce, samosprávy a nimi zriadené organizácie. Výzva vyhlásená od 1.7. do 1.10. 2019, maximálna výška dotácie 5 000 € na projekt, podmienka 5 % spolufinancovanie. Bližšie informácie o výzve: https://www.mhsr.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic

4. Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií

Vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre investície do batériového priemyslu. Prvé ohlásené investície v tomto odvetví, spoločnosť Inobat (100 mil. €) a Centrum rozvoja inovácií v Lučenci pre vývoj batérií do automobilov. Zároveň prebiehajú ďalšie rokovania s potenciálnymi zahraničnými investormi.

5. Informačná kampaň

Informačná kampaň bola zahájaná expozíciou Elektromobilita & Slovensko Dobrý nápad v rámci bratislavského autosalónu na prelome apríla/mája 2019, nasledovalo spustenie informačnej webstránky e-mobilty.sk o elektromobilite, či nedávné podujatie Deň EKOmobility s prezentáciou vozidiel na alternatívny pohon v rámci Európskeho týždňa mobility.

6. Realizácia právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu v SR

Realizuje sa priebežne v rámci medzirezortných pracovných skupín k alternatívnym palivám. Momentálne prebieha schvaľovací proces strategického dokumentu – Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

7. Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

Práve prebieha legislatívny proces novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý umožní zavedenie novej odpisovej skupiny pre elektromobily a plug-in hybridy s dobou odpisovania 2 roky. Predpokladaný termín nadobudnutia účinnosti zákona je 1. január 2020.

8. Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel

Opatrenie sa už implementuje v praxi a je tiež súčasťou Národného Akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie, pričom koordinátorom je Úrad pre verejné obstarávanie SR.

9. Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel

Zavedenie opatrenia do praxi je podmienené novelizáciou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá od 1. januára 2020 umožní vydávanie farebne odlíšiteľných ŠPZ pre elektrické vozidlá.

10. Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami

Čaká sa na úpravu vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorá umožní využívať vyhradené jazdné pruhy pre elektrické vozidlá.

11. Nízko emisné zóny

Slovenská legislatíva umožňuje zriaďovateľom obcí a samosprávy vyhlasovať nízko emisné zóny. Mesto Bratislava oznámilo, že v súvislosti s novou parkovacou politikou mesta, plánuje v rámci Bratislavy vyhlásiť nízko emisné zóny.

12. Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry

Implementácia sa očakáva novelizáciou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorá je očakávaná v roku 2020.

13. Legislatívne zavedenie povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest

Implementácia sa očakáva novelizáciou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorá je očakávaná v roku 2020.

14. Inštalácia nabíjacej stanice na parkoviskách štátnych inštitúcií

Opatrenie má odporúčací charakter, MH SR zatiaľ nemá informácie od ostatných ministerstiev a orgánov štátnej správy, či pristúpili k implementácií tohto opatrenia.

15. Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel

Opatrenie sa implementuje v rámci projektu Sektorovo riadené Inovácie (SRI), v spolupráci s MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR.

Zosumarizované, dobrou správou je, že už 7 z 15 opatrení dostali „zelenú“ a realizujú sa v praxi, pričom zvyšných 8 je už v procese legislatívneho schvaľovania, prípadne tvorby a ich uvedenie do praxe sa počíta v roku 2020.

Kľúčové opatrenia medzi ktoré patrí rozvoj nabíjacej infraštruktúry, informačná kampaň, podpora výskumu vývoja a výroby batérií v SR sa dnes už plne implementujú. Rovnako ako očakávané spustenie dotačného programu na nákup elektrických vozidiel koncom tohto roka.