• Ministerstvo financií
  • Podpora a dotácie
  • Podporné opatrenia
  • Správy

Akčný plán navrhuje aj nepriame finančné opatrenia na podporu elektromobility

Akčný plán podpory elektromobility na Slovensku obsahuje aj viaceré nepriame finančné opatrenia, ktoré dopĺňajú škálu krokov, ktoré majú zabezpečiť plnenie stanovených cieľov.

Zrýchlené odpisy pre elektrické vozidlá

Rezort financií na 7. opatrenie Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, pripravuje zavedenie zrýchlených odpisov pre elektrické vozidlá.

V rámci prebiehajúcej revízie nastavenia odpisov zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa počíta so zvýhodnením odpisovania elektromobilov, a to zavedením zrýchleného odpisovania iba pre elektromobily zaradené do odpisovej skupiny 1.

Elektromobily momentálne spadajú pod odpisovú položku osobné automobily a nachádzajú sa v odpisovej skupine 1 (doba odpisovania 4 roky).

Zrýchlené odpisy sa už teraz dajú uplatniť pri nabíjacích staniciach, ktoré spadajú do odpisovej skupiny 2 alebo 3 (doba odpisovania 6 alebo 8 rokov).

Uvedené opatrenie poskytne dodatočnú motiváciu podnikateľskému sektoru na obstaranie nabíjacej stanice a elektromobilu. Zrýchlený odpis elektromobilu bude mať pozitívny vplyv na generovanie sekundárneho trhu s elektromobilmi, kde jeho cena už nebude ovplyvnená cenou výroby, ale kúpnou silou trhu.

Registračné poplatky znížené o polovicu

Rezort financií naďalej uplatňuje prostriedky nepriamej podpory vo svojej gescii formou maximálneho poplatkov spojených s prevádzkou nízko emisných vozidiel.

Podľa zákona 342/2016 Z. z. o správnych poplatkoch, je zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov spoplatnený sumou 33 eur.

Pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla (HEV), hybridného elektrického vozidla (PHEV) ako aj ďalších vozidiel využívajúcich alternatívne palivá (CNG, LNG, vodík) je registračný poplatok znížený o 50 %.

Cestná daň 0 eur

Rezort financií naďalej uplatňuje prostriedky nepriamej podpory vo svojej gescii formou maximálneho zníženia daní spojených s prevádzkou nízko emisných vozidiel.

Podľa zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je ročná sadzba dane
0 eur
.

Ročná sadzba dane pre hybridné motorové vozidlo (HEV), hybridné elektrické vozidlo (PHEV), ako aj ďalšie vozidlá využívajúce alternatívne palivá (CNG, LNG, vodík) je znížená o 50 %.

Znížená sadzba PZP

Výška sadzby PZP pre klasické automobily závisí od objemu a výkonu motora. Keďže elektrické autá spaľovací motor nemajú, bolo spočiatku pre poisťovne náročné elektromobily kategorizovať.

V súčasnosti sa na elektromobily vzťahuje najmenšia možná sadzba PZP, ktorá zahŕňa vozidlá s objemom do 1000 cm3. Pre majiteľov elektromobilov to znamená, že za PZP zaplatia oveľa menej, ako by zaplatili za auto s rovnakým výkonom s benzínovým alebo dieselovým motorom.

Zdroj: MH SR; 2019. Foto: Shutterstock