• Aktuálne a pripravované výzvy
  • Podpora a dotácie
  • Pre obce a samosprávy
  • Správy
  • 26.MAREC 2019

Podpora pre nákup elektromobilov pre obce a samosprávy

Ministerstvo životného prostredia SR oddnes prostredníctvom Envirofondu prijíma žiadosti na získanie dotácií v oblasti elektromobility a zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
ElektromobilitaPodpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a samosprávne kraje. Všetci oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti do 16. apríla 2019. Maximálna výška podpory je 10 000 EURs minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 %. Oprávnenými nákladmi pre túto činnosť je nákup nového doposiaľ neevidovaného automobilu.

Elektromobilom na účely tejto činnosti sa rozumie elektrické vozidlo kategórie M1 alebo N1 typu BEV (batériové elektrické vozidlá).

Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 10 kW do 150 kW vrátane. Cieľom je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a samosprávne kraje, príspevkové alebo rozpočtové organizácie nimi zriadené. Všetci oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti do 16. apríla 2019.

Maximálna výška podpory je 200 000 EUR s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 %.V rámci každej činnosti si môže oprávnený žiadateľ podať jednu žiadosť o podporu formou dotácie.

Všetky podrobnosti ako postupovať pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie sú zverejnené na webovej stránke Environmentálneho fondu.

Zdroj: MŽP SR 2019. Foto: Shutterstock