• Nabíjacie stanice
  • Podpora a dotácie
  • 24.FEBRUáR 2022

Pripravované výzvy do infraštruktúry financované z Plánu obnovy a odolnosti

Financie na rozvoj infraštruktúry pre alternatívne pohony na Slovensku budú môcť záujemcovia získať od septembra tohto roku v rámci pripravovaných výziev. Vyše 50 mil. Eur z Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať vo výzvach zameraných na tri oblasti – budovanie siete ultrarýchlonabíjacích staníc, budovanie AC a DC nabíjacích bodov a budovanie vodíkových čerpacích staníc. Schémy štátnej pomoci pre tieto oblasti sú už v príprave.

Na prvých výzvach na podporu výstavby nových AC a DC nabíjacích bodov ktoré by mali byť vyhlásené v septembri tohto roka, sa intenzívne pracuje. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, VÚC a nimi zriadené organizácie ako aj právnické osoby – podnikateľské subjekty. Po finalizácii textu a príloh bude návrh výzvy zaslaný na posúdenie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite (NIKA) na Úrade vlády SR. Tá už schválila harmonogram výziev. Jeho celé znenie je zverejnené na TU.

V prípade nevyčerpania zdrojov alokovaných na plánované výzvy je MH SR pripravené vyhlásiť dodatočné výzvy. Všetky projekty podporené z Plánu obnovy a odolnosti bude nutné zrealizovať do júna 2026.