• Kalendár podujatí
  • 16.FEBRUáR 2020

ZRUŠENÉ – Vodíkový workshop 2020

Vodíkový workshop je prvým podujatím svojho druhu venovaný výrobe, distribúcii, uskladneniu a využitiu vodíka na Slovensku. Vodík ako univerzálny nosič energie, hlavne ak je vyrobený z obnoviteľných alebo nízkouhlíkových zdrojov energie, je jedným z mála riešení pri napĺňaní environmentálnych a klimatických cieľov EU, ktorým sa SR zaviazala.  

Téma
Zelený vodík pre regióny Slovenska. Aplikácia vodíkových technológií v priemysle, energetike a doprave ako kľúčový príspevok k transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Ciele
Vysvetliť úlohu vodíka pri plnení environmentálnych a klimatických cieľov. Identifikovať potenciál vodíkových technológií na Slovensku. Posúdiť možnosti  zavádzania vodíkových technológií v regiónoch Slovenska. Priblížiť víziu vodíka na Slovensku ako dôležitú súčasť udržateľného energetického mixu. Uľahčiť tvorbu medzinárodnej spolupráce. Priblížiť možnosti zapojenia slovenských inštitúcií a podnikov do medzinárodných projektov a spôsoby ich financovania. 

Cieľová skupina
Predstavitelia miest a regiónov, podnikateľský sektor, vedci, štátny a verejný sektor, vláda, asociácie, študenti.

Viac informácii a registrácia TU