• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Nabíjacie stanice
  • Správy
  • Správy
  • 25.APRíL 2019

Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry

Súčasťou strategického dokumentu schváleného v marci 2019 vládou s názvom Akčný plán podpory elektromobility v Slovenskej republike, je v rámci 15 konkrétnych opatrení aj vízia riešenia dlhodobého finančného mechanizmu na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Podľa aktuálnych štatistických údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (k 31. 12. 2018) je momentálne na Slovensku v prevádzke 92 DC verejne prístupných nabíjacích bodov s výstupným výkonom nad 44 kW (vrátane 10 stojanov Tesla Supercharger) a 143 AC verejne prístupných nabíjacích bodov s výstupným výkonom menším do 44 kW.

Verejne prístupné nabíjacie body na území SR k 31. 12. 2018. Zdroj: Slovenská asociácia pre elektromobilitu

Ministerstvo dopravy v súčasnosti realizuje rozvoj nabíjacej infraštruktúry prostredníctvom európskej finančnej schémy CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy), vďaka ktorej sa inštalujú rýchlo nabíjacie stanice pozdĺž základnej siete TEN-T a koridorov základnej siete TEN-T relevantných pre SR (Core Network a Core Network Corridors).

Z dlhodobého hľadiska je potrebné analyzovať možnosti využitia prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom finančných nástrojov (operačný program Integrovaná infraštruktúra v pôsobnosti MDV SR) na podporu rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel po vzore okolitých krajín (napr. Česká republika, Nemecko) a vytvoriť stabilný finančný rámec.

Vznik samostatného nástroja na podporu rozvoja infraštruktúry si vyžaduje najmä potrebu zabezpečiť rovnomerné rozdelenie nabíjacích staníc a prístupu k nim aj v oblastiach, ktoré neležia na základnej sieti TEN-T alebo jej koridoroch.

Foto: Shutterstock

Súhrnná sieť TEN-T i mestá a obce na nej ležiace, nie sú oprávnené využiť CEF schému, preto obyvatelia v týchto oblastiach majú obmedzený prístup k službám nabíjania.

MH SR preto zaviedlo dotačný mechanizmus podpory na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn (LNG) a stlačený zemný plyn (CNG), čerpacej stanice na vodík, alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kde oprávneným žiadateľom bude obec alebo vyšší územný celok, právnická alebo fyzická osoba.

Rozpočtová kapitola rezortu s predpokladaným rozpočtom do 1 mil. EUR.

Celý dokument na stiahnutie: Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019, foto: Schutterstock