• AC nabíjanie
  • Aktuálne a pripravované výzvy
  • Nabíjanie na Slovensku
  • 02.JúL 2019

MH SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1. 7. 2019 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Cieľom je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Dátum uzavretia výzvy je 1. október 2019.

Výzva je vyhlásená na základe § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis, DM – 6/2019).

Základné informácie:
Zameranie: výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 1. 7. 2019
Dátum uzavretia: 1. 10. 2019

Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC a nimi zriadené organizácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 % vlastné zdroje žiadateľa.

Najnižšia výška dotácie: 2 500 EUR
Najvyššia výška dotácie: 5 000 EUR

___

FAQ – Najčastejšie otázky žiadateľov (priebežne aktualizované)

___

Základné informácie o výzve a kontakt na viac informácií sú k dispozícii na stránke SIEA v časti Podporné programy  – Nabíjacie stanice: https://www.siea.sk/nabijacie-stanice/

Výzva vrátane relevantných dokumentov je zverejnená na webovom sídle MH SR: https://www.mhsr.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic

Zdroj: MH SR; 2019. Foto: Shutterstock