• Ministerstvo hospodárstva
  • Nabíjacie stanice
  • Podpora a dotácie
  • 28.AUGUST 2019

Najčastejšie otázky k podpore budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

V dňoch 12., 14. a 15. augusta sa v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach uskutočnili Semináre pre záujemcov o podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Pre potenciálnych žiadateľov, ktorí sa nemohli zúčastniť seminárov je k dispozícii prezentácia a odpovede na najčastejšie otázky (FAQ).

Prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR dňa 1. júla 2019.

Na seminároch boli žiadateľom poskytnuté informácie nielen o formálnych náležitostiach výzvy a podmienkach poskytnutia dotácie, ale aj o tom, ako žiadosť vyplniť, čo je nevyhnutné vedieť a ako správne žiadosť podať, resp. kde nájde žiadateľ bližšie informácie ako predložiť žiadosť prostredníctvom elektronickej schránky.

Účastníci boli taktiež informovaní o minimálnych technických a stavebných požiadavkách, či sú oprávnené výdavky pred podaním alebo po podaní žiadosti, ako bude vykonávateľ postupovať v prípade, ak v žiadosti a jej prílohách identifikuje nezrovnalosti, o procese schvaľovania žiadostí a za akých podmienok bude so žiadateľom uzavretá Zmluva o poskytnutie dotácie v rámci ktorej musí žiadateľ splniť nielen 3 merateľné ukazovatele, ale aj ostatné podmienky zmluvy. Vzor zmluvy je zverejnený na webovom sídle MH SR: https://www.mhsr.sk/uploads/files/Cz5CUoEG.pdf

Odpovede na najčastejšie otázky, ktoré zazneli na seminároch sú taktiež prístupné na webovom sídle poskytovateľa v časti Dotácie v roku 2019.

Podprobnejšie informácie o výzve sú zverejnené v časti Podporné programy/Nabíjacie stanice na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je vykonávateľom pomoci.