• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Podpora a dotácie
  • Pre obce a samosprávy
  • Správy
  • 25.APRíL 2019

Obce môžu zriaďovať nízkoemisné zóny

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike konštatuje, že nízkoemisné zóny sú vhodným nástrojom aj na podporu čistej mestskej mobility vo forme služieb.

Zavedením emisných štandardov EURO sa podarilo efektívne znižovať emisie novoregistrovaných vozidiel. Pre redukciu tuhých častíc z dopravy sa na úrovni samosprávy najviac osvedčilo zavedenie nízkoemisných zón (ďalej len „NEZ“). Aktuálne sú napr. v Nemecku NEZ zavedené približne v 70 mestách.

Nízkoemisné zóny majú zabrániť extrémnemu znečisťovaniu ovzdušia. Foto: Shutterstock

V Berlíne sa podarilo, vďaka ich zavedeniu v roku 2008 a sprísneniu podmienok v roku 2010, zredukovať emisie jemných prachových častíc PM2,5 z dopravy v roku 2012 až o 63 % oproti predpokladanému množstvu emisií vyprodukovaných v prípade nezavedenia NEZ.

Regulácia povolením vjazdu

MŽP SR pripravilo právnu úpravu týkajúcu sa zavedenia nízkoemisných zón s povoleným vjazdom iba pre vozidlá od určitej emisnej triedy. Novela zákona je účinná od 1. decembra 2017.

Právnu úpravu na vydávanie emisných plakiet pokrýva platná vyhláška MDV SR č. 138/2018 Z. z. z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.10 Na európskej úrovni by bolo potrebné vyriešiť vzájomné uznávanie emisných plakiet s inými členskými štátmi.

Rozhodnúť o zavedení nízkoemisnej zóny je v kompetencii obcí (vydaním všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom vymedzí územie a určí najnižšiu emisnú triedu vozidiel, ktoré budú mať povolený vstup).

Dané opatrenie má odporúčací charakter a jeho cieľom je zvýšenie motivácie obcí a samospráv vytvárať nízko emisné zóny v oblastiach, v ktorých takéto zavedenie prispeje k okamžitému zníženiu emisií, hluku a ochrane zdravia obyvateľstva.

Pre jednoduchšie monitorovanie regulovaného vjazdu vozidiel do NEZ by mohlo poslúžiť, okrem emisných plakiet, aj odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel (viac tu).

Návrh farebne odlíšenej ŠPZ pre elektrické vozidlá

Celý dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019. Foto: Shutterstock, mojelektromobil.sk