• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Ministerstvo hospodárstva
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
  • Podpora a dotácie
  • Pre podnikateľov
  • Správy
  • 25.APRíL 2019

Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike nadväzuje na závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni GEAR 2030 z 18. októbra 2017, ako aj na 3 prijaté balíky čistej mobility (tzv. „Clean mobility package“), ktoré sa týkajú viacerých legislatívnych návrhov.

V 3. balíku okrem iného upriamuje pozornosť na neodkladnú výzvu vytvoriť konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérií v Európe vytvorením Európskej aliancie pre batérie, ako platformy pre spoluprácu s kľúčovými zainteresovanými stranami v oblasti priemyslu, zainteresovanými členskými štátmi a Európskou investičnou bankou.

Opatrenie „Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií“ má ambíciu reflektovať na aktuálnu výzvu vytvoriť konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérií v Európe a iniciatívu Európskej komisie prostredníctvom platformy Európskej aliancie pre batérie, ako aj novovzniknutej platformy Slovenskej aliancie pre batérie.

Cieľom opatrenia je podporiť celý hodnotový reťazec ekosystému batérií pre ich konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu:

Zachovanie podmienok investičnej pomoci pri podpore potenciálnych investorov v odvetví nových technológií s akcentom na udržateľnosť takejto výroby, s čo najmenšou environmentálnou stopou (MH SR, MF SR);

Posilniť druhotné využívanie a recykláciu batérií, ako aj efektívnejšie využívanie kritických materiálov pri ich výrobe (MH SR, MŽP SR);
posilniť domáci výskum a vývoj vyspelých (napr. lítiovo-iónových) a prelomových (napr. polovodičových) technológií v odvetví batérií (MH SR, MŠVVaŠ SR);

Posilniť rozvoj vysokokvalifikovanej pracovnej sily vo všetkých častiach hodnotového reťazca batérií zabezpečením primeranej odbornej prípravy, rekvalifikácie a zvyšovaním úrovne zručností (MŠVVaŠ SR).

Vypracovať podrobnejšiu analýzu pre danú problematiku z hľadiska úzkej nadväznosti témy batérií k pripravovanému návrhu surovinovej politiky SR, ako aj zadefinovania postupu realizácie a finančných nástrojov, a vypracovať dopadovú štúdiu realizácie opatrenia na životné prostredie (MH SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR).

MŠVVaŠ SR vypracovalo Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023, ktorý uvádza problematiku materiálov a výrobkov s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho zhodnotenia domácich surovín a odpadov). Indikátor úspešnej realizácie opatrenia Vznik nových pracovných miest, vznik ekosystému batériového odvetvia pre automobilový priemysel.

Celý dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019