• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Podpora a dotácie
  • Pre obce a samosprávy
  • Správy
  • 25.APRíL 2019

Zjednodušenie vydávania povolení pri výstavbe nabíjačiek

V rámci pripravovaného nového stavebného zákona, MDV SR predpokladá kompletné vypustenie procesu územného konania, čo prispeje k zjednodušeniu a zrýchleniu výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily.

O tomto opatrení, ktoré má viesť k nárastu počtu elektromobilov a nabíjacích staníc na území Slovenskej republiky, sa zmieňuje aj Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktorý v polovici marca 2019 schválila vláda SR.

Namiesto územného konania, budú obce vydávať k stavebným zámerom územné stanoviská z hľadiska súladu s územným plánom príslušnej obce, na základe ktorých bude vydaný stavebný súhlas.

Režim ohlasovania stavieb sa bude aplikovať pri nabíjacích staniciach v prípade, ak sa nabíjacia stanica zriaďuje ako súčasť už existujúcej stavby, ktorou môže byť odstavná plocha, čerpacia stanica a pod.

Stavebný súhlas sa bude týkať stavebných prác, potrebných na úpravu odstavnej plochy – inštalácia nabíjacej stanice.

Čo sa týka režimu stavebného povolenia, v prípade, že ide o vybudovanie nových odstavných plôch, resp. budov, určených na parkovanie a nabíjanie elektromobilov, územné stanovisko obce bude podkladom pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere.

V rámci pripravovaného nového stavebného zákona, MDV SR predpokladá kompletné vypustenie procesu územného konania, čo prispeje k zjednodušeniu a zrýchleniu výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily.

Pri inštalácii nabíjacích staníc na stĺpoch verejného osvetlenia, stĺpoch trakčného elektrického vedenia, či iných už vybudovaných zdrojoch elektrickej energie, bude uplatnený režim stavebného súhlasu.

Celý dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019